5. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija »Voda za jutri«
Reka in Karlovec/Hrvaška, Rogaška Slatina/Slovenija, 11. in 12. oktober 2019

Vodni viri so vse bolj ogroženi. Po eni strani zaradi vse večjih pritiskov nanje s strani človeka ter po drugi strani zaradi vse izrazitejših podnebnih sprememb. Smo torej pred velikim izzivom, kako mlajšim in prihajajočim generacijam zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo ter zmanjšati ogroženost pred visokimi vodami in posledicami suš.
Udeleženci dvodnevne 5. mednarodne konference Društva vodna agencija – “Voda za jutri”, se zavedamo pomena vodnih virov in nujnosti njihovega trajnostnega upravljanja. Zato smo sprejeli naslednje sklepe:
1. Pri načrtovanju učinkovitih prilagoditvenih ukrepov za trajnostno rabo vodnih virov je nujno sodelovanje načrtovalcev ukrepov z lokalnimi prebivalci ter upoštevanje lokalnih značilnosti porečja. Pri tem je pomembno lokalno, državno, čezmejno (meddržavno) in regionalno povezovanje in sodelovanje, ki v praksi še ni dodobra zaživelo. Zato predlagamo izboljšanje povezovanja in sodelovanja z vključevanjem znanj in izkušenj iz različnih vodnogospodarskih podjetij, naravovarstvenih institucij ter znanj iz izobraževalnih ustanov v porečjih.
2. Na konferenci so bili izpostavljeni številni primeri dobrih praks celovitega upravljanja z vodnimi viri in zmanjševanja poplavne ogroženosti. Predlagamo, da se na njihovi osnovi pripravijo ustrezne strategije s konkretnimi predlogi realizacije v lokalnih okoljih na območju podonavske regije.
3. Pri prenosu izkušenj in znanj o vodnih virih in delovanju voda v lokalnem okolju je ključno medgeneracijsko sodelovanje, pri čemer imajo pomembno vlogo izobraževalne institucije – šole. Zato predlagamo okrepitev povezovanja in sodelovanja vodnogospodarskih podjetij s šolami na lokalni ravni ter na nivoju porečij.
4. S krepitvijo znanja o delovanju voda v lokalnem okolju in ozaveščanju širše javnosti hkrati krepimo tudi odgovornost za aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju učinkovitih prilagoditvenih ukrepov. Zato predlagamo razvoj strategij sodelovanja vodnogospodarskih institucij, izobraževalnih ustanov, državnih institucij ter medijev za informiranje in ozaveščanje širše javnosti ter krepitev aktivnega sodelovanja.
5. Slovenija je »Pravico do vode« zapisala v Ustavo. Izvajati jo bo mogoče le, če bomo sočasno vzpostavili dejavno skrb za kakovost vodnih virov. Gre za dolžnosti, ki so v pristojnosti občin in lokalnih javnih služb. Brez dejavnega sodelovanja prebivalcev, uporabnikov vodnih virov, te pravice ne bo mogoče izvajati. Šole lahko z znanji mentorjev ter vzgojo in izobraževanjem učencev zaznavno prispevajo k varovanju in trajnostni rabi lokalnih vodnih virov. Gre za novo, odgovorno obliko partnerstva za lokalne vodne vire, kjer ima izobraževanje oz. sole zelo pomembno vlogo.
Zaključki 5. mednarodne konference Društva vodna agencija “Voda za jutri” se navezujejo in nadgrajujejo junija sprejeto resolucijo »Zaživimo z vodo« (mednarodna konferenca, 31. 5.–1. 6. 2019, Podsreda, Bistrica ob Sotli, Slovenija), ki poudarja pomen vključevanja mladih v celostno upravljanje z vodnimi viri, vključno z načrtovanjem prilagoditev na podnebne spremembe, in izpostavlja krepitev sodelovanja v povodjih na lokalni, državni in čezmejni ravni.
Za doseganje zastavljenih ciljev niso potrebni novi finančni viri, niti ni potrebno sprejemanje novih zakonov ali ustanavljanje novih institucij, ključno je POVEZOVANJE in AKTIVNO SODELOVANJE VSEH DELEŽNIKOV v porečju.
Rogaška Slatina, 12. oktober 2019