Na Osnovni šoli Martina Konšaka v Mariboru je včeraj potekal uvodni seminar v okviru projekta Vodni agenti Podravja. Učitelji iz 12-ih sodelujočih šol so ob tem prejeli izobraževalne pakete s pomočjo katerih bodo z učenci izvajali različne aktivnosti na temo voda in osveščanja nujnosti njihovega varovanja.

Projekt Vodni agenti Podravja izvaja Društvo vodna agencija in ga v okviru MIT iniciative podpira koncern Henkel. V projektu sodeluje okrog 600 učencev 3. in 4. razredov ter 28 učiteljev iz 12-ih osnovnih šol iz območja Podravja. Po besedah strokovne vodje projekta, geografinje prof. dr. Tatjane Kikec: »Mora vsak izmed nas prevzeti del odgovornosti za varovanje in ohranjanje vodnih virov. Največji dolgoročno usmerjen učinek bomo dosegli, če pričnemo z osveščanjem mlajših generacij, zlasti učencev, ki so bodoči upravitelji okolja in nenazadnje odločevalci bodočega razvoja.«

Na uvodnem seminarju so se učitelji sodelujočih šol podrobneje seznanili s projektom in projektnimi aktivnostmi. Predstavljenih je bilo tudi nekaj primerov dobrih praks izobraževalnih aktivnosti na šolah, ki že sodelujejo v projektu. Svoje delo z učenci na projektu sta predstavili ga. Lidija Šešerko in ga. Valerija Krivec iz Osnovne šole Žetale, kjer so se s temo voda ukvarjali tudi v okviru šolskega kulturnega dne. Svoje aktivnosti, ugotovitve in osebne vtise so učenci zapisali tudi v obliki bloga na šolski spletni strani. Poseben vtis sta na prisotne na seminarju naredila Anže Cencelj in Peter Puškarič, učenca OŠ Sostro iz Ljubljane, ki sta pod mentorstvom učiteljice ga. Dominike Mesojedec predstavila njihove aktivnosti v okviru projekta. Pokazala sta tudi laboratorijski kovček s katerim izvajata različne terenske meritve na okoliških vodotokih. Na šoli projekt izvajajo že več let, v tem šolskem letu je vanj vključenih že okrog 300 učencev. Izkušnje z dela na projektu na šolah v državah Balkana je prisotnim predstavila ga. Majda Adlešić iz Društva vodna agencija. S preprostimi aktivnostmi kot so pravilno umivanje rok, izdelava značk Vodni agent, izdelava plakatov na temo voda idr. povežemo učence med seboj in s tem pomembno vplivamo tudi na njihovo socializacijo in razvijamo sposobnosti dela v timu.

Namen projekta Vodni agenti Podravja je izobraževanje o okolju in vodnih virih, osveščanje o nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri ter ozaveščanje racionalne rabe vode. Glavna cilja projekta sta povečati osveščenost učencev glede varovanja okolja ter vodnih virov in racionalizirati porabo vode. Ciljna skupina so torej učenci, do katerih dostopamo preko njihovih učiteljev na šolah, ki s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in osveščenostjo prenašajo svoje znanje in vrednote na mlajše generacije. Projekt je zasnovan tako, da učenci z lastno aktivnostjo pridobivajo znanja, hkrati pa razvijajo zavedanje, da moramo prav vsi ravnati odgovorno z okoljem in vodnimi viri. Vsebinsko projekt obsega tri dele, merilnik porabe vode, spletno aplikacijo za vnos podatkov o porabi vode in mobilno vodno postajo, ki so združeni v izobraževalni paket.

Prejete merilnike porabe vode bodo učitelji namestili na armature v svojih učilnicah in bodo z njihovo pomočjo skupaj z učenci spremljali porabo vode. Podatke bodo vnašali v spletno aplikacijo Vodne agencije, kjer bodo lahko spremljali spreminjanje porabe vode v različnih časovnih obdobjih, podatke pa primerjali s podatki ostalih sodelujočih šol in drugih sodelujočih šol v Sloveniji in tujini. Na podlagi zbranih podatkov bodo s preprostimi vsakodnevnimi ukrepi z učenci poskušali racionalizirati porabo vode. Prava tako bodo v okviru pouka izvedli različne aktivnosti na temo voda in vodnih virov s ciljem ozaveščanja njihovega pomena in nujnosti njihovega varovanja.

Na sodelujočih šolah bo v okviru projekta izvedenih 11 izobraževalnih delavnic, kjer se bodo učitelji in učenci seznanili z mobilno vodno postajo, ki obsega praktično predstavitev vodovodne in komunalne infrastrukture. To bo učencem olajšalo razumevanje od kod in kako pride voda do pipe in kaj se z njo zgodi, ko odteče v odtok, kar bo povečalo njihovo osveščenost glede odgovornega ravnanja z vodo in vodnimi viri.

Sodelujoči učitelji bodo svoje delo v okviru projekta, dosežene rezultate in nastale izdelke predstavili na javni zaključni prireditvi, ki bo predvidoma v začetku maja.

Z vključitvijo v projekt Vodni agent so šole postale del mreže šol doma in v tujini, ki že aktivno uporabljajo merilnike porabe vode in podatke vnašajo v spletno aplikacijo Vodni agent (https://wateragent.eu/). Sodelujoče šole so izobraževalne pakete prejele v trajno last in jih bodo lahko po zaključku projekta uporabljali tudi v naslednjih šolskih letih z naslednjimi generacijami učencev.

”Naše zaposlene in upokojence podpiramo pri njihovih prostovoljnih socialnih aktivnostih. Leta 1998 smo v ta namen ustanovili iniciativo MIT (Make an Impact on Tomorrow). Po dvajsetih letih iniciativa beleži poseben rekord, saj je bilo do današnjega dne več kot 4000 Henklovih zaposlenih in upokojencev vključenih v preko 10 000 projektov v vsaj 50 različnih državah,” je zbranim povedala vodja kakovosti, v Henkel Maribor d.o.o., Polona Jalovac-Borovnik, prostovoljka iz Henkla Maribor, ki je podprla projekt. Ob tem je povedala: »Zavedamo se pomena varovanja okolja in vodnih virov ter nujnosti osveščanja mlajših generacij. Zato smo podprli projekt Vodni agenti Podravja in z donacijo omogočili opremiti sodelujoče šole z izobraževalnimi paketi.«

Vodni viri so količinsko omejeni in so vse bolj ogroženi, v prvi vrsti zaradi različnih človekovih dejavnosti. Kot je povedala prof. dr. Tatjana Kikec je zato skrajni čas, da se pričnemo zavedati svojih dejanj in naredimo nekaj za naše okolje. Poznavanje delovanja narave in razumevanje njenih zakonitosti in procesov je ključno za ohranjanje in zaščito okolja in vodnih virov. Zato je nujno potrebno izobraževanje širše javnosti in še zlasti mlajših generacij.

 

Prof. dr. Tatjana Kikec

 

Maribor, 8. november 2018

 

Priloge:

(1) zgibanka Vodni agent

(2) fotografije z dogodka