DIGIVODA

 

 

DIGIVODA

Društvo vodna agencija je v času med 1. 4. in 31. 8. 2022 v sodelovanju s Komunalo Brežice d. o. o., partnerjem v projektu DIGIVODA, izvedlo aktivnosti Vodni agent v sedmih osnovnih šolah v Občini Brežice. Naložbo je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

V projektu je sodelovalo 16 učiteljev/ic iz sedmih osnovnih šol: OŠ Velika Dolina, OŠ Globoko, OŠ Artiče, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Bizeljsko, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Brežice. Vključenih je bilo 9 tretjih razredov (183 učencev) in 7 četrtih razredov (115 učencev), skupno 16 razredov s 298 učenci.

 

Osnovne informacije o projektu in načrtovanih aktivnostih so sodelujoči učitelji/ce prejeli na uvodnem izobraževanju, kjer so prejeli tudi merilnike porabe vode. V sodelujočih razredih so na pipe umivalnikov zmontirali 20 merilnikov porabe vode, s katerimi so učenci spremljali svojo dnevno porabo vode. Podatke so vnašali v spletno aplikacijo Vodni agent, večina šol je podatke vnašala tedensko. S preprostimi ukrepi so poskušali zmanjšati svojo porabo vode, kar jim je večinoma dobro uspelo.

Z različnimi izobraževalnimi aktivnosti so učitelji pri učencih povečali razumevanje pomena vode za življenje in nujnosti njenega varovanje, kar je povečalo tudi njihovo osveščenost. Aktivnosti so izvedli v okviru rednega pouka pri različnih predmetih (naravoslovje in tehnika, matematika, likovna umetnost, …) ter drugih šolskih dejavnostih (projektni dan, športno-naravoslovni dan, …). Najpogosteje izvedene aktivnosti so bile pogovori na temo pomena vode, nujnosti njenega varovanja in racionalne rabe, terensko raziskovanje vodnih virov v svojem lokalnem okolju, likovno ustvarjanje z različnimi tehnikami, literarno ustvarjanje, izdelave različnih kratkih filmčkov in drugo. Učenci so na podlagi dobljene šablone iz papirja izdelali tudi embleme Vodnega agenta, ki so jih porisali in popisali na temo vode.

Na sodelujočih šolah smo izvedli 15 delavnic z mobilno vodno postajo, kjer so učenci pridobili oziroma osvežili pri pouku že pridobljeno znanje o vodnem krogu, podtalni vodi, onesnaževanju vode in vodnih virov. Spoznali so pot vode od črpališča po vodovodnem omrežju do šolskih umivalnikov, ter po kanalizacijskem omrežju do čistilnih naprav in nazaj v naravo. Izdelali so peščeni filter ter osvestili svojo dnevno porabo vode. Učenci tako boljše razumejo pot vode, kar je povečalo njihovo osveščenost glede odgovornega ravnanja z vodo in vodnimi viri.

Učitelji bodo dobljene merilnike porabe vode lahko uporabljali tudi v prihodnje, prav tako imajo trajen dostop do spletne aplikacije Vodni agent, kamor lahko vnašajo na merilniku odčitane podatke. Predstavniki Društva vodna agencija jim bomo tudi v prihodnje nudili vso potrebno strokovno in tehnično pomoč pri izvajanju projekta Vodni agent. Po poročanju učiteljev jih bo večina z meritvami porabe vode nadaljevala tudi v prihodnjem šolskem letu, ko bodo tekom celotnega šolskega leta načrtovali in izvedli tudi različne aktivnosti na temo vode.

 

Pripravila: dr. Tatjana Kikec, vodja projekta