Družbena odgovornost pri ohranjanju vodnih virov

DRUŠTVO VODNA AGENCIJA

 je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju varovanja  narave in  ozaveščanja o pomenu vodnih virov. V Društvu vodna agencija varujemo okolje in ohranjamo naravne vire povsod, kjer smo prisotni, vplive, ki pri tem nastajajo, pa zmanjšujemo. Načrtno spremljamo rabo virov, predvsem vodnih ter energije. Z zastavljanjem in doseganjem okolju prijaznih ciljev smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti in večanju okoljske zaščite. Naše storitve ter izdelke prilagajamo svetovnim smernicam okoljskega razvoja. Zavezani smo k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na tem področju okolja. Dodatno spremljamo in izpolnjujemo tudi ostale normativne ter etične zahteve, povezane z okoljskimi vidiki delovanja. Prav tako se vključujemo v strokovne iniciative, ki skrbijo za objektivno komuniciranje znanstvenih stališč o vplivih naše dejavnosti na okolje in ohranjanju vodnih virov. Možnosti za odgovorno ravnanje z okoljem in vodo pa ponujamo tudi svojim uporabnikom, članom, somišljenikom ter vsem, ki so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem. Skrbimo za osveščanje in izobraževanje predvsem mladih, izvajamo različne izobraževalne delavnice in seminarje, organiziramo okrogle mize na temo vodne problematike pri nas in v svetu.

 

VODNI AGENT

DRUŽBENA ODGOVORNOST PRI OHRANJANJU VODNIH VIROV

Osnovna ideja projekta Vodni agent je vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja in povezovanja preko izmenjave podatkov porabe vode, ki vzpodbuja premišljeno ravnanje z vodo.

Nosilec projekta je Društvo Vodna agencija, ki je bilo ustanovljeno leta 2013 v Sloveniji z ciljem, da usmeri pozornost javnosti na pomembnost odgovornega odnosa do vode in vodnih virov. V prvi vrsti na racionalno rabo vode in vse spremljevalne pojave od odvzemanja vode iz narave, distribucije do čiščenja odpadnih voda.

Že pred uradnim formiranjem organizacije se je v sklopu  programa Eko šole v Sloveniji pričel izvajati program »Vsaka kapljica šteje«, ki je zajemal izmenjavo podatkov porabe vode med  šolami. V sodelovanju z učenci in učitelji se je projekt razvijal v model, ki je postal prispevek h globalnim aktivnostim za ohranjevanje vodnih virov.

Po prvi fazi  izmenjave podatkov porabe vode je bila razvita aplikacija Vodni agent https://vodnaagencija.org/agent/, ki poleg spremljanja količine porabljene vode omogoča tudi mednarodno sodelovanje in mreženje uporabnikov, saj je program hitro prerasel Slovenske meje.  Že na koncu leta 2013 je delovanje organizacije z vključitvijo Republike Srbije dobilo regionalni značaj. S tem ni bilo razširjeno le območje delovanja, temveč je bil izveden tudi pilotni izobraževalni projekt, ki je dal odlične rezultate. Sedaj razpolagamo z izobraževalnim programom Vodni agent, ki je lahko dostopen vsem zainteresiranim šolam, kot dopolnilo k že obstoječim učnim vsebinam.

V 2014 so se v projekt pričele priključevati tudi šole iz Republike Hrvaške. V letu 2017 se je projekt razširil tudi v ostale države na območju Zahodnega Balkana.

Komu je namenjen projekt?

Projekt je namenjen vsem.

Aktivno sodelujoči so otroci v vrtcih, učenci v osnovnih in dijaki v srednjih šolah ter njihovi vzgojitelji in učitelji. Današnji otroci in mladostniki bodo nekoč upravljali z našim okoljem, zato je pomembno, da ga čim bolje poznajo in razumejo njegove zakonitosti in procese, ki v njem potekajo. Z izobraževanjem in osveščanjem otrok in mladostnikov vzgajamo bodoče odrasle z že formirano zavestjo o vodi kot pomembni naravni dobrini, katera ni neomejena a je nujno potrebna za obstoj življenja na Zemlji. Z izobraževanjem in osveščanjem otrok in mladostnikov vplivamo tudi na njihovo neposredno okolje, na starše, sorodnike, prijatelje, znance ter tako posredno osveščamo in izobražujemo tudi širšo lokalno skupnost.

V okviru projekta se trudimo vzpostaviti kontakte z organi lokalne samouprave, komunalnimi in drugimi podjetji, ki nam z donacijami omogočajo nemoteno izvajanje projekta. Hkrati pa nam zagotavljajo tudi različne podatke (o vodovodni in komunalni infrastrukturi, porabi vode idr.), ki sodelujočim v projektu omogočajo primerjavo svoje regije z drugimi regiji doma in v tujini.

Zakaj je pomembno varovati in varčevati z vodo?

S pomankanjem pitne vode se bo do leta 2030 srečala polovica prebivalstva na Zemlji. Na planetu je uporabne pitne vode le 1 %. Povprečna poraba vode v Evropi znaša 150 l/dan. Poraba vode je večja kot jo zmore zagotavljati naravni sistem.

 Kaj smo do sedaj dosegli?

  1. Izvajanje projekta v šolskem letu 2014/15 se je razširilo od Strunjana na Primorskem do Kruševca v Srbiji.
  2. Direktno smo v projekt vključili in ustrezno informirali ter osveščali nekaj tisoč učencev na šolah, posredno pa tudi širšo javnost.
  3. Organizirano je bilo usposabljanje koordinatorjev.
  4. Prišli smo do statističnega podatka povprečne porabe vode v šolah 0,84 l/učenca/dan.
  5. Učenci se z učitelji samostojno vključujejo v projekt in v aplikacijo Vodni agent na spletni strani www.vodnaagencija.si/agent/  vnašajo podatke o porabi vode ter vzpostavljajo komunikacijo z vrstniki iz drugih regij.
  6. Informiranje javnosti s pomočjo objav v elektronskih in tiskanih medijih.

Kaj načrtujemo v prihodnje?

  1. Že začeto širjenje projektnih aktivnosti razširiti na ostale države Zahodnega Balkana z usposabljanjem novih lokalnih koordinatorjev in vključevanje novih šol.
  2. Pripravo projekta povezovanja mest ob Donavi (Dunaj, Bratislava, Budimpešta, Beograd).
  3. Širitev projektnih aktivnosti v Donavski regiji, ki zajema 20 držav direktno povezanih z Donavo in njenimi pritoki.

S širjenjem mreže koordinatorjev (Vodnih agentov) in mreženjem osnovnih šol ustvarjamo možnost širjenja informacij in mreženje gospodarskih subjektov in podjetnikov, ki so pripravljeni podpreti projekt.

Prepoznavanje investicijskih potencialov, odpiranje novih tržišč, promoviranje podjetij, njihovih produktov in storitev širom Zahodnega Balkana skozi Portfolio Vodni agent.

Statut društva