Družbena odgovornost pri ohranjanju vodnih virov

DRUŠTVO VODNA AGENCIJA

 je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju varovanja  narave in  ozaveščanja o pomenu vodnih virov. V Društvu vodna agencija varujemo okolje in ohranjamo naravne vire povsod, kjer smo prisotni, vplive, ki pri tem nastajajo, pa zmanjšujemo. Načrtno spremljamo rabo virov, predvsem vodnih ter energije. Z zastavljanjem in doseganjem okolju prijaznih ciljev smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti in večanju okoljske zaščite. Naše storitve ter izdelke prilagajamo svetovnim smernicam okoljskega razvoja. Zavezani smo k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na tem področju okolja. Dodatno spremljamo in izpolnjujemo tudi ostale normativne ter etične zahteve, povezane z okoljskimi vidiki delovanja. Prav tako se vključujemo v strokovne iniciative, ki skrbijo za objektivno komuniciranje znanstvenih stališč o vplivih naše dejavnosti na okolje in ohranjanju vodnih virov. Možnosti za odgovorno ravnanje z okoljem in vodo pa ponujamo tudi svojim uporabnikom, članom, somišljenikom ter vsem, ki so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem. Skrbimo za osveščanje in izobraževanje predvsem mladih, izvajamo različne izobraževalne delavnice in seminarje, organiziramo okrogle mize na temo vodne problematike pri nas in v svetu.

 

Na podlagi 9. In 20. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list 64/2011) je zbor članov Društva vodna agencija dne 22. 8. 2016 sprejel dopolnjen in spremenjen

STATUT

 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

 Društvo vodna agencija je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju varovanja narave, ozaveščanja o pomenu vodnih virov. Društvo bo varovalo in zastopalo interese voda, pomagalo pri ohranjanju vodnih virov in ozaveščalo človeka,- naj racionalno ravna z njo. Člani društva bodo zastopniki vode – Vodni agenti, ki bodo delovali v službi vode in jo zastopali.

V društvu varujemo okolje in ohranjamo naravne vire povsod, kjer smo prisotni, vplive, ki pri tem nastajajo, pa zmanjšujemo. Načrtno spremljamo rabo virov, predvsem vodnih in energije. Z zastavljanjem in doseganjem okolju prijaznih ciljev, smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti in večanju okoljske zaščite. Naše storitve ter izdelke prilagajamo svetovnim smernicam okoljskega razvoja. Zavezani smo k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na tem področju. Dodatno spremljamo in izpolnjujemo tudi ostale normativne ter etične zahteve, povezane z okoljskimi vidiki delovanja. Prav tako se vključujemo v strokovne iniciative, ki skrbijo za objektivno komuniciranje znanstvenih stališč o vplivih naše dejavnosti na okolje in ohranjanju vodnih virov. Možnosti za odgovorno ravnanje z okoljem in vodo pa ponujamo tudi svojim uporabnikom, članom, somišljenikom,  oziroma vsem, ki so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem. Skrbeli bomo za ozaveščanje in izobraževanje predvsem mladih, izvajali izobraževalne delavnice, seminarje, okrogle mize na temo vodne problematike pri nas in v svetu.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je pri Sv. Florijanu.

3. člen

 Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva je v obliki značke

VODNI AGENT.

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju narave, vode in vodnih virov in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča društvo:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko društvenega glasila,
 • preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu, tako da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

6. člen

 CILJI IN NAMEN DRUŠTVA

Ustvariti skupnost, ki bo načrtno delovala na ozaveščanju, izobraževanju, spodbujanju k odgovornemu odnosu do vode . Skrbeli bomo za varovanje slovenskih voda, s svojim vzgledom bomo vplivali na ljudi z odgovorno rabo vodnih virov in ozaveščanju o smiselnosti racionalne rabe vode ter ohranjanje narave. Podpirali bomo razvoj inovativnih orodij za dosego naših skupnih ciljev.

Najpomembnejši cilji društva so:

 • edukacija, usmerjena na področje voda,
 • promoviranje in uvajanje novih tehnologij na tem področju, regijsko in mednarodno mreženje,
 • pomoč pri sprovajanju raziskav in razvojnih projektov,
 • aktivno vplivanje na sprejemanje zakonov, ki regulirajo zaščito bivalnega okolja in energetsko učinkovitost, s poudarkom na vodnih virih,
 • objavljanje člankov v časopisih, biltenih, spletnih straneh, portalih, knjigah, multimedijih in drugih publikacijah iz našega področja,
 • razvijanje sodelovanja z vlado RS, ministrstvi, javnimi, lokalnimi, izobraževalnimi ustanovami,
 • organiziranje lokalnih

Namen društva je druženje ljubiteljev narave, ohranjanje narave in njenih naravnih virov, kot je voda; informiranje in izobraževanje mladih in drugih javnosti o vseh vprašanjih s področja okolja ter vzgoje in izobraževanja na področju varstva okolja, in tako prispevati k razvoju okoljske problematike in osveščanja v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo z naravo, naravnimi viri, vodo,
 • ozaveščanje posameznikov, družbe in nosilcev odločanja o pomenu varstva okolja in zbiranja ter ločevanja odpadkov,
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva, seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva, s prirejanjem tekmovanj, delavnic, motivacijskih promocij ter prireditev,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva.

7. člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za okoljsko problematiko,
 • sodeluje pri načrtovanju vzgojnoizobraževalnih programov,
 • zalaga in izdaja strokovno znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva, vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva,
 • vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov.

7.a člen

Društvo lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, opravlja pridobitno dejavnost s področja svojega delovanja, povezano z namenom in cilji društva kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti društva, in sicer:

 • 590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,          izpopolnjevanje        in usposabljanje.
 • 990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
 • stojnic in tržnicprodaja izobraževalnih paketov
 • 990 Drugo informiranje
 • -izvajanje izobraževalnih delavnic.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

8. člen

 ČLANSTVO

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z okoljsko in vodno problematiko ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pisno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo, postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino.

Članstvo v društvo je prostovoljno. Pravno osebo v društvo zastopa pooblaščena oseba.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.

9. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

 

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva, da varujejo ugled društva.

10. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 1. člen

ORGANI DRUŠTVA:

 • zbor članov
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor,

– disciplinska komisija.

 1. člen

 

ZBOR ČLANOV

Zbor članov je najvišji organ društva, katerega sestavljajo vsi člani.

Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

13. člen

O sklicu zbora članov in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, s pravico odločanja.

Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov, s pravico odločanja.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, s pravico odločanja.

14. člen

Naloge zbora članov:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja statut in druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane UO, NO in disciplinske komisije,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, sklepa o prenehanju društva,
 • odloča o sedežu društva.

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov, morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

15. člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov, oziroma po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Upravni odbor šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik ter šest izvoljenih članov.

Upravni odbor se sestaja po potrebi ali najmanj dvakrat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta in se lahko večkrat ponovi.

16. člen 

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje zbor članov,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva, pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih dodatno naloži zbor članov,
 • odloča o spremembi naslova sedeža društva.

17. člen 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

18. člen

 Drštvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

19. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta in se lahko večkrat ponovi.

20. člen 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinske komisije voli zbor članov za mandatno dobo 4 let in se lahko večkrat ponovi. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

21. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

22. člen 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so:

– opomin,

– javni opomin,

– izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov, kot drugostopenjski organ.

23. člen

 PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za mandatno dobo 4 let in se lahko večkrat ponovi.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

Predsednik zastopa društvo samostojno in ima neomejeno pooblastilo.

24. člen

TAJNIK DRUŠTVA

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli zbor članov za mandatno dobo 4 let in se lahko večkrat ponovi. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

25. člen

 FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA IN NADZOR NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM DRUŠTVA TER NAD FINANČNIM IN MATERIJALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA

Viri dohodkov:

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in iz naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki,  ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

26. člen

 Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem zboru članov vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

27. člen 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva.

Društvo ima transakcijski račun pri pooblaščeni instituciji.

28. člen

 Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

29. člen

 Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.

30. člen

 Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju ohranjanja okolja, zlasti vodnih virov. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

31. člen

 Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

32. člen

 PRENEHANJE DRUŠTVA

Društvo lahko preneha z delovanjem in se izbriše iz registra društev:

 • po sklepu zbora članov, z 2/3 večino vseh članov s pravico odločanja,
 • po samem zakonu,
 • s spojitvijo z drugim društvom
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne določbe o prepovedi delovanja društva.

Sklep o prenehanju delovanja mora vsebovati tudi društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje preide na lokalno skupnost, na območju katere je društvo imelo svoj sedež. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu. Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.

Ta statut je sprejel redni zbor članov dne 22. 8. 2016 in velja takoj, sme pa se uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih.

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo na enak način, kot je bil sprejet statut.

Šempeter, 22. 8. 2016.

PREDSEDNIK DRUŠTVA:

Jože Cvetko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut društva