11. in 12. oktobra 2019 je potekala že 5. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija tokrat z naslovom »Voda za jutri«. Konference se je udeležilo 120 udeležencev iz osmih držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije, Češke, Belgije in Izraela. Prispevke je predstavilo 36 predavateljev v treh tematskih sklopih, ki so bili predstavljeni na treh lokacijah, v Reki in Karlovcu na Hrvaškem ter v Rogaški Slatini v Sloveniji. V okviru konference so bili predstavljeni primeri trajnostnega upravljanja z vodnimi viri, primeri povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov v porečjih na lokalnem, državnem, čezmejnem in regionalnem nivoju ter vključevanje tematike voda v izobraževanje s posebnim poudarkom na ozaveščanju.

Prvi dan konference smo se odpravili v sosednjo Hrvaško, kjer so nas v Reki sprejeli predstavniki KD Vodovod in Kanalizacija Reka. Prisluhnili smo predavanjem predstavnikov iz Hrvaške, Srbije, Slovenije in Madžarske na temo upravljanja z vodo, predstavljeni so bili različni projekti ter izpostavljeni problemi in rešitve. Na terenu smo si ogledali izvir in črpališče pitne vode v Reki Zvir. Popoldanski del je potekal v Karlovcu, kjer so predstavniki Srbije, Hrvaške, Izraela in Češke spregovorili na temo ogrožanja kvalitete pitne vode, recikliranja odpadne vode in njene ponovne uporabe. . Na terenu smo si ogledali centralno čistilno napravo Vodovoda in kanalizacije Karlovec in Aquatiko – Sladkovodni akvarij. Na obeh lokacijah se je razvila živahna razprava z izmenjavo mnenj in izkušenj ter mreženja na meddržavni in regionalni ravni.
Drugi dan konference je potekal v Aninem dvoru v Rogaški Slatini in je bil v prvi vrsti namenjen izobraževalni sferi. Vsebinsko je bil poudarek na vključevanju voda in vodnih virov v izobraževalni proces. Prisluhnili smo lahko primerom vključevanja šol v različne projekte na temo voda ter primerom dobre prakse sodelovanja šol z lokalnimi vodnogospodarskimi podjetji, ki so jih predstavili predstavniki, v prvi vrsti učitelji, iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije in Belgije. Udeleženci konference so se strinjali, da je z ozaveščanjem trajnostne rabe vodnih virov potrebno pričeti že v okviru izobraževanja, ob tem pa so povdarili pomen povezovanja šol z lokalnimi vodnogospodarskimi podjetji. Poleg predavanj so potekale tudi praktične predstavitve, ki so bile v prvi vrsti namenjene učiteljem. Ob tej priložnosti je bil podjetju Henkel Maribor d.o.o. podeljen certifikat za »posebno čistilno napravo«, ki je nastala v okviru projekta Vodni agenti Podravja. Izvedena je bila izvedena tudi delavnica povezovanja vodnogospodarskih organizacij na območju Karpatskega bazena.

V okviru konference je Društvo vodna agencija v sodelovanju s Komisijo za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije, Agencijo RS za okolje, Občino Rogaška slatina in I. OŠ Rogaška Slatina postavilo dve tablici visokih voda. Prvo na potoku Ločnica v centru Rogaške Slatine ter drugo na potoku Teršnica v Sv. Florijanu. S postavitvijo tablic ozaveščamo krajane o visokih vodah kot naravnem pojavu, še posebej mlade bližnjih osnovnih šol.

V času konference si je bilo v Aninem dvoru mogoče ogledati tudi tri razstave: fotografije kapljic, izdelke učencev, ki so nastali v okviru projekta Vodni agent v času Evropskega tedna trajnostnega razvoja, ter razstava likovnih del otrok, ki so nastali v okviru projekta Spoznajmo in ohranimo vode Slovenije, naše naravno in kulturno bogastvo.
Ob koncu dvodnevne mednarodne konference smo udeleženci sprejeli 5 sklepov v katerih predlagamo izboljšanje lokalnega, državnega, čezmejnega in regionalnega povezovanja in sodelovanja pri načrtovanju učinkovitih ukrepov za trajnostno rabo vodnih virov in zmanjševanju poplavne ogroženosti. Pri tem je pomembno sodelovanje in povezovanje vseh deležnikov, od vodnogospodarskih podjetij, naravovarstvenih institucij, izobraževalnih ustanov do lokalnega prebivalstva – širše javnosti. Hkrati predlagamo, da se na podlagi predstavljenih primerov dobrih praks celovitega upravljanja z vodnimi viri in zmanjševanja poplavne ogroženosti pripravijo ustrezne strategije s konkretnimi predlogi realizacije v lokalnih okoljih. Potrebno pa bo razviti tudi strategije sodelovanja vodnogospodarskih inštitucij, izobraževalnih ustanov, državnih institucij ter medijev za informiranje in ozaveščanje širše javnosti ter krepitev aktivnega sodelovanja. Pri prenosu izkušenj in znanj o vodnih virih in delovanju voda v lokalnem okolju je ključno medgeneracijsko sodelovanje, pri čemer imajo pomembno vlogo šole. Te lahko z znanji mentorjev ter vzgojo in izobraževanjem učencev zaznavno prispevajo k varovanju in trajnostni rabi lokalnih vodnih virov. Gre za novo, odgovorno obliko partnerstva za lokalne vodne vire, kjer imajo šole zelo pomembno vlogo. Za doseganje zastavljenih ciljev niso potrebni novi finančni viri, niti ni potrebno sprejemanje novih zakonov ali ustanavljanje novih institucij, ključno je povezovanje in aktivno sodelovanje vseh deležnikov v porečju.

Mednarodna konferenca je pomenila pomembno priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj različnih deležnikov povezanih z vodo in vodnimi viri ter za povezovanje in vzpostavitev sodelovanja tako na lokalni kot tudi na državni, čezmejni in regionalni ravni. Vodni viri so namreč vse bolj ogroženi, tako zaradi vse večjih pritiskov nanje s strani človeka kot tudi zaradi vse izrazitejših podnebnih sprememb. Smo torej pred velikim izzivom, kako mlajšim in prihajajočim generacijam zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo ter zmanjšati ogroženost pred visokimi vodami in posledicami suš. Izziv s katerim se moramo nujno aktivno soočiti že danes.

Predsednica organizacijskega odbora konference
dr. Tatjana Kikec

Rogaška Slatina, 16. oktober 2019

Konferenca_porocilo

 

5. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija »Voda za jutri«

- vprašalnik udeležencem - 

Hvala za vašo udeležbo na 5. Mednarodni konferenci Društva vodna agencija »Voda za jutri«. Ker nam je vaša izkušnja pomembna in cenimo vaše mnenje, vas vabimo, da odgovorite na kratek vprašalnik. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri izboljšavah organizacije in izvedbe naše naslednje mednarodne konference.

Vprašalnik je anonimen in vam bo vzel le nekaj minut časa za izpolnjevanje.

2. Kako ste bili zadovoljni z naslednjimi vidiki konference? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 10 (1 pomeni zelo nezadovoljni, 10 zelo zadovoljni):

5. V kolikšni meri ste bili zadovoljni z izborom govorcev? (1 pomeni zelo nezadovoljen, 10 zelo zadovoljen):

7. Kako ste bili zadovoljni s prvim dnem konference? (1 pomeni zelo nezadovoljen, 10 zelo zadovoljen):

8. Kako ste bili zadovoljni s prevajanjem konference? (1 pomeni zelo nezadovoljen, 10 zelo zadovoljen):

9. Prosimo, ocenite pomembnost navedenih vidikov konference na lestvici od 1 do 10 (1 pomeni zelo nepomembno, 10 zelo pomembno):