Vodný Agent

VODNÝ AGENT

Spoločenská zodpovednosť voči vode v regióne

 Základnou myšlienkou projektu Vodný agent je vytvorenie medzinárodnej spolupráce a prepojenia prostredníctvom podnetov k zamysleniu sa nad každodennými postupy a návrhov k zmene správania sa v smere k racionálnemu a svedomitému zaobchádzaniu s vodou.

  Nositeľom projektu je organizácia Vodná agentúra, založená v roku 2013 v Slovinsku s cieľom upozorniť na potrebu nevyhnutnosti zodpovedného prístupu k vode v prírode, predovšetkým na neracionálne využívanie vody a všetky ďalšie javy, od výroby cez distribúciu pitnej vody až po čistenie odpadových vôd.
Už pred oficiálnym založením organizácie v školách v Slovinskej republike sa organizovali aktivity na monitorovanie spotreby pitnej vody. Projekt sa v priebehu času rozvíjal s cieľom prispieť globálnymi aktivitami k ochrane vodných zdrojov. V tejto prvej fáze sa vyvíjala aplikácia Vodný agent www.vodnaagencija.org ktorá okrem sledovania výsledkov merania umožňuje vytvárať aj sieť medzi účastníkmi aj mimo územia Slovinskej republiky. Už koncom roku 2013 získala činnosť organizácie regionálny charakter pričlenením Republiky Srbsko k aktivitám. Tým sa nielen rozšírilo územie, ale bol vytvorený aj pilotný vzdelávací projekt, ktorý priniesol vynikajúce výsledky. Teraz máme k dispozícii vzdelávací balíček Vodný agent, ktorý je ľahko prístupný všetkým zúčastneným školám.

  Projekt sa volá jednoducho Vodný agent (alebo Každá kvapka vody stojí zato, aby sa šetrila).

Komu je projekt určený?

  Projekt sa zameriava na každého. Aktívnymi účastníkmi projektu sú deti predškolského a školského veku (deti III. ročníka základnej školy), ktoré sú veľmi vnímavou cieľovou skupinou pri spolupráci. Vzdelávaním a prebúdzaním detí formujeme budúce generácie dospelých s vyformovaným povedomím o vode ako prírodnom bohatstve, ktoré nie je nevyčerpateľné a strategicky je dôležité a potrebné pre prežitie nielen človeka, ale aj celej planéty. Výchovou detí vplývame i na ich bezprostredné okolie, a tak nepriamo vzdelávame prakticky celú miestnu komunitu. Tiež tým oslovujeme aj lokálne samosprávy, správy miest ako oprávnené orgány štátu a správy, pretože je s nimi nevyhnutné začať komunikovať s cieľom ľahšej a efektívnejšej realizácie projektu. Podnikatelia a hospodárske subjekty, ktorí sa rozhodnú podporovať projekt, môžu v tomto vidieť možnosť vlastnej propagácie v celom regióne.

  Prečo je dôležité zaoberať sa témou voda, hoci napríklad za telefónne účty platíme oveľa viac ako za účty za vodu a odpadové vody?

Voda je obzvlášť dôležitým zdrojom potrebným v každodennom živote jednak ako pitná voda, jednak ako voda úžitková, ďalej pri výrobe potravín, ale i v doprave a turizme. Dôležité je včas venovať pozornosť nevyhnutnej zodpovednosti pri zaobchádzaní s vodou v zmysle jej racionálnej spotreby, zníženia, teda eliminovania znečistenia a svedomitého hospodárenia s vodou. Nedostatok pitnej vody je problém, ktorému bude čeliť do roku 2030 polovica obyvateľstva Zeme. Na spotrebu je k dispozícii menej ako 1 % všetkých vôd. Priemerná spotreba vody v Európe je 150 litrov/deň, pričom spotreba vody je 2-krát rýchlejšia ako jej výroba. Včasné vzdelávanie detí v oblasti ochrany životného prostredia je základom udržateľného rozvoja.

  Čo sme doposiaľ dosiahli?

 1. Uplatňovaním tohto projektu v priebehu školského roka 2013/14 a 2014/15 sa v troch krajinách regiónu doňho zapojilo niekoľko desiatok základných škôl od mesta Strunjan na hranici Slovinskej republiky a Talianska po Kruševac v Srbsku.
 2. Nepriamo je zakomponovaných a informovaných niekoľko tisíc účastníkov z uvedených zúčastnených skupín (školy, lokálne samosprávy, médiá).
 3. Spotreba vody sa znížila o 15 až 35 % , v priemere o 0,84 l/dieťa/deň (pôvodná spotreba vody bola 3 – 5 l/dieťa/deň). Spotreba sa, samozrejme, neznížila na úkor hygieny.
 4. Deti s učiteľmi sa nezávisle zapájajú do projektu aj cez aplikáciu na webovej stránke www.vodnaagencija.org kde zadávajú zistené dáta a nadväzujú kontakty so svojimi rovesníkmi v regióne.
 5. Informovanie verejnosti prostredníctvom všetkých dostupných médií, elektronických i tlačových. Okrem webovej stránky k dispozícii je aj facebooková stránka organizácie Vodná agentúra www.facebook.com/Vodna-Agencija-1656385401243704/
 6. Projekt bol v Srbskej republike, vo Vojvodine, podporený v troch konkurzoch príslušných správnych orgánov, t.j. v dvoch rezortoch príslušných správnych sekretariátov autonómnej oblasti Vojvodina.
 7. V jeseni 2015 sme organizovali v Slovinsku I. medzinárodnú konferenciu koordinátorov.
 8. V spolupráci s Ekolistom sme začali vydávať a distribuovať bulletin Vodný agent pre celú oblasť, kde sa uskutočňuje projekt.

V čom máme v pláne pokračovať?

 1. Už začaté rozširovanie projektových aktivít do ostatných krajín západného Balkánu zapájaním nových škôl a koordinátorov do činnosti.
 2. Nadstavba projektu prepojením štyroch hlavných miest na Dunaji – Viedeň, Bratislava, Budapešť a Belehrad
 3. Rozšírenie činnosti v oblasti Podunajska, ktorá by zahŕňala 20 krajín priamo na Dunaji a na povodí Dunaja, ktoré je obývané 115 miliónmi obyvateľov.

Rozširovaním siete koordinátorov – vodných agentov a zapájaním základných škôl vytvárame možnosti šírenia informácií. Vytvárame aj sieť hospodárskych a podnikateľských subjektov, ktorí sú ochotní podporiť projekt. Našim cieľom je aj oboznamovanie jednotlivých škôl s investičnými potenciálmi lokálnych samospráv, ktoré môžu napomáhať pri ich aktivitách v oblasti ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti.