VODNI AGENT
VODNI AGENT

O PROJEKTU

Osnovna ideja projekta Vodni agent je vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja in povezovanja preko izmenjave podatkov o porabi vode, ki vzpodbuja premišljeno ravnanje z vodo.

Voda je pomemben naravni vir in je neobhodno potrebna v vsakdanjem življenju kot živilo, kot tehnična voda pri proizvodnji hrane, v prometu, turizmu in še kje. Zato je potrebno širšo javnost osveščati o nujnosti varovanja vodnih virov, racionalni rabi vode in zmanjšanju njenega onesnaževanja.

Po napovedih strokovnjakov se bo s pomankanjem pitne vode do leta 2030 srečala polovica prebivalstva na Zemlji. Povprečna poraba vode na osebo v Evropi znaša 150 l/dan, v Sloveniji 117 l/dan. Po podatkih Združenih narodov je na svetu 7,55 milijarde prebivalcev. Na planetu pa je pitne vode le 1 % vse vode. Torej je skrajni čas, da ukrepamo in tako zagotovimo zadostne količine čiste pitne vode tudi generacijam, ki prihajajo za nami.

 

Nosilec projekta je Društvo vodna agencija, ustanovljeno leta 2013 v Sloveniji s ciljem, da usmeri pozornost širše javnosti na nujnost odgovornega odnosa do vode in vodnih virov. V prvi vrsti se osredotoča na racionalno rabo vode in na celotno pot vode od njenega zajemanja v naravi, distribucije, do čiščenja odpadnih komunalnih voda.

 

Namen projekta

– Izobraževanje o okolju in vodnih virih.

– Osveščanje o nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri.

– Ozaveščanje racionalne rabe vode.

 

Ciljna skupina projekta

Projekt je namenjen vsem. Aktivno sodelujoči so otroci v vrtcih, učenci v osnovnih in dijaki v srednjih šolah ter njihovi vzgojitelji in učitelji. Današnji otroci in mladostniki bodo nekoč upravljali z našim okoljem, zato je pomembno, da ga čim bolje poznajo in razumejo njegove zakonitosti in procese, ki v njem potekajo. Z izobraževanjem in osveščanjem otrok in mladostnikov vzgajamo bodoče odrasle z že formirano zavestjo o vodi kot pomembni naravni dobrini, katera ni neomejena a je nujno potrebna za obstoj življenja na Zemlji. Z izobraževanjem in osveščanjem otrok in mladostnikov vplivamo tudi na njihovo neposredno okolje, na starše, sorodnike, prijatelje, znance ter tako posredno osveščamo in izobražujemo tudi širšo lokalno skupnost.

V okviru projekta se trudimo vzpostaviti kontakte z organi lokalne samouprave, komunalnimi in drugimi podjetji, ki nam z donacijami omogočajo nemoteno izvajanje projekta. Hkrati pa nam zagotavljajo tudi različne podatke (o vodovodni in komunalni infrastrukturi, porabi vode idr.), ki sodelujočim v projektu omogočajo primerjavo svoje regije z drugimi regiji doma in v tujini.

 

Cilji projekta

– Povečati osveščenost otrok in mladostnikov glede varovanja okolja in vodnih virov.

– Racionalizacija porabe vode pri vsakodnevnih opravilih.

 

Vsebina projekta

Projekt je vsebinsko sestavljen iz treh delov: merilnika porabe vode, spletne aplikacije za vnos podatkov in mobilne vodne postaje.

 

  1. Merilnik porabe vode

Merilnik namestimo na armaturo v razredu in nam beleži količino iztočene vode. Podatke odčitavamo neposredno na merilniku. Naprava nam omogoča nadzor nad količino porabljene vode in nam dá vpogled v naše vsakodnevne navade. Podatke lahko primerjamo s podatki otrok, učencev in dijakov na svoji in ostalih sodelujočih šolah doma in v tujini.

 

  1. Spletna aplikacija

Podatke na merilniku odčitavamo dnevno, tedensko ali mesečno in jih vnesemo v spletno aplikacijo:  http://www.vodnaagencija.si/agent/. Vnesemo lahko neomejeno število podatkov za različne razrede/letnike z različnim številom otrok, učencev, dijakov. Aplikacija nam samodejno preračunava količino porabljene vode v določenem časovnem obdobju in nam podatke izriše na grafu. Tako dobimo zelo natančen vpogled v porabo vode v izbranem časovnem obdobju.

 

  1. Mobilna vodna postaja

V sklopu projekta imajo vse sodelujoče šole možnost predstavitve mobilne vodne postaje na njihovi šoli. Postaja vsebuje tehnične elemente vodovodne in komunalne infrastrukture, ki so otrokom, učencem in dijakom predstavljeni na zanimiv in njim razumljiv način. Dobili bodo odgovore na vprašanja kot so: Zakaj je voda tako zelo pomembna? Kako pride voda na površje? Od kod in kako pride voda do pipe? Kam odteka uporabljena voda in kaj se z njo zgodi? Kdo skrbi za vodovodno omrežje?

Zgodovina projekta

Že pred uradnim formiranjem društva se je v sklopu programa Eko šole v Sloveniji pričel izvajati program Vsaka kapljica šteje, ki je zajemal izmenjavo podatkov porabe vode med  šolami. V sodelovanju z učenci in učitelji se je projekt postopno razvil v model, ki je postal pomemben prispevek h globalnim aktivnostim za ohranjevanje vodnih virov.

Po prvi fazi  izmenjave podatkov porabe vode smo razvili aplikacijo Vodni agent, ki omogoča spremljanje količine porabljene vode. S tem smo omogočili mreženje uporabnikov tako doma, kot tudi na mednarodnem nivoju, projekt je namreč hitro prešel slovenske meje.  Že ob koncu leta 2013 je z vključitvijo Republike Srbije delovanje društva dobilo regionalni značaj. V šolskem letu 2014/15 se je izvajanja projekta razširilo od Strunjana v Slovenskem Primorju do Kruševca v Srbiji. S  tem pa ni bilo le razširjeno območje delovanja, temveč je bil izveden tudi pilotni izobraževalni projekt, ki je dal zelo dobre rezultate. Postopno smo tako v okviru projekta Vodni agent razvili izobraževalni paket, ki poleg merilnika porabe vode obsega tudi aplikacijo za vnos podatkov ter mobilno vodno postajo z vodovodno in komunalno infrastrukturo. Vodni agent je z izobraževalnim paketom danes dostopen vsem zainteresiranim šolam, kot dopolnilo k že obstoječim učnim vsebinam. Leta 2014 so se v projekt pričele vključevati tudi šole iz Republike Hrvaške. V naslednjih letih pa se je projekt postopno pričel širiti tudi v ostale države na območju Zahodnega Balkana.

 

Kako naprej?

Že začeto širjenje projektnih aktivnosti želimo razširiti še na ostale države Zahodnega Balkana z usposabljanjem novih lokalnih koordinatorjev in vključevanja novih šol. Projektne aktivnosti želimo postopno razširiti tudi v ostale države Donavske regije. V pripravi je tudi projekt povezovanja mest ob reki Donavi (Dunaj, Bratislava, Budimpešta, Beograd).

S širjenjem mreže koordinatorjev (vodnih agentov) in mreženja šol ustvarjamo možnosti za širjenje informacij in mreženja gospodarskih subjektov in podjetnikov, ki so pripravljeni projekt podpreti. Vse več gospodarskih subjektov in podjetnikov prepoznava v projektu Vodni agent pomemben investicijski potencial, ponujajo pa se jim tudi nova tržišča za promoviranje podjetij, njihovih produktov in storitev širom Zahodnega Balkana.

 

 

VKLJUČITEV V PROJEKT (PRIJAVA)

Si tudi ti eden izmed tistih, ki mu ni vseeno za naše okolje in vodne vire? Potem se nam pridruži/te v projektu Vodni agent. Izpolni spodnjo prijavo in postani/te del ekipe Vodni agent. Več nas je, več lahko storimo dobrega za naše okolje.

Prijava za Vodni agent